...
CS CLUB SCHYSST
MOT MOBBNING MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET MOT RASISM MOT KRIMINALITET MOT VÅLD MOT DROGER
TILLSAMMANS MED DIG

Mobbning i skolor kräver lagändring och polisanmälan

Nu äntligen händer det saker rörande mobbning i skolor. Skolministern berättar att två utredningar är pågående och ska presenteras. Ministern menar också att mobbning ska polisanmälas. I fall av minderårig i skolan lämnas ärendet då vidare till sociala myndigheter för utredning.
Mobbning är ofta förenat med grupptryck

Introduktion

Mobbning är ett allvarligt problem som påverkar väldigt många barn runt om i Sverige och därmed hela samhället. Enligt anti-mobbningorganisationen Friends blir över 140 000 barn mobbade i skolan idag. Denna ökning av mobbning har lett till att regeringen överväger att ändra lagstiftningen för att ta itu med det växande problemet.

I denna artikel sammanfattas varför det är viktigt att rapportera mobbning till polisen och hur en förändring i lagstiftningen kan hjälpa till att bekämpa mobbningen och synen på behov av insatser. Vi lyfter också förslag om att ändra skollagen för att möjliggöra att mobbaren ska byta klass eller skola.

Varför mobbning i skolan ska polisanmälas

Mobbning är inte bara en oskyldig lek eller en del av att växa upp. Det är ett allvarligt brott som kan ha långvariga konsekvenser för offret och för samhället. Genom att polisanmäla mobbning sänder vi en stark signal om att detta beteende inte tolereras och att det kommer få konsekvenser. Skolminister Lotta Edholm säger att mobbning i skolan ofta kan klassificeras som våld, trakasserier och hot, och att det är viktigt att skolan och samhället som helhet tar detta på allvar.

Enligt rapporter från Brottsförebyggande rådet och Friends blir en till två elever i varje klass mobbade. Detta är oacceptabelt och visar på behovet av att agera. Genom att polisanmäla mobbning kan rättvisa skipas och offren ges en möjlighet att få upprättelse. Det kan också vara en stark avskräckande effekt för de som mobbar och bidra till att minska förekomsten av mobbning i skolorna. Vidare kan det leda till att mobbaren och klassen samt hela skolan får bättre hjälp och stöd än idag.

Förändring i lagstiftningen

För att kunna bekämpa mobbning effektivt behöver vi också se över lagstiftningen. Skolminister Lotta Edholm betonar vikten av att skapa en kulturförändring i skolan och att inte bara benämna mobbning som mobbning, utan att också erkänna det som våld, trakasserier och hot. Genom att ändra skollagen kan skolorna få tydligare riktlinjer som verkligen måste anammas av skolledning samt lärare, och skärpta befogenheter att agera mot mobbning.

Regeringen överväger att göra det obligatoriskt för skolor att polisanmäla mobbning och att ge rektorer och lärare större befogenheter att säkerställa studiero. Det kan innebära att disciplinära åtgärder, som att flytta elever från klassrummet. Det kan komma att bli enklare att genomföra utan krav på omfattande dokumentation. Det kan också innebära att skolor får möjlighet att förflytta elever som mobbar till andra klasser eller till och med till andra skolor.

Fördelar med att ändra skollagen

En förändring i skollagen som möjliggör förändring av klass eller skola för elever som mobbar kan ha flera fördelar. För det första ger det en tydlig signal om att mobbning inte tolereras och att konsekvenser kommer att följa. Det ger också offren möjlighet att få en fristad och en chans att återhämta sig. Genom att flytta elever som mobbar till andra klasser eller skolor kan man också minska risken för att mobbning fortsätter och skapa en tryggare miljö för alla elever.

Det är viktigt att komma ihåg att förändring av klass eller skola för elever som mobbar inte är en lösning i sig själv. Det krävs också ett arbete med att förändra den kultur som tillåter mobbning att fortsätta. Det är viktigt att skolor och lärare ges de verktyg och resurser som behövs för att hantera mobbning på ett effektivt sätt och att elever får utbildning och stöd för att förstå konsekvenserna av sitt beteende.

Utredningar om tryggheten i skolan

Det pågår för närvarande två utredningar om hur man kan öka tryggheten i skolan. Dessa utredningar förväntas redovisas senare i år och kan ge värdefulla insikter och rekommendationer för att bekämpa mobbning och skapa en tryggare skolmiljö. Det är viktigt att resultaten från dessa utredningar används som underlag för att utforma konkreta åtgärder och förändringar i lagstiftningen.

Avslutande tankar

Mobbning är ett allvarligt problem som påverkar en mängd barn runt om i Sverige. Genom att polisanmäla mobbning och överväga en förändring i lagstiftningen kan vi ta ett ordentligare steg mot att bekämpa detta växande problem. Genom att skapa en kulturförändring bland huvudmännen för skolorna, skolcheferna och lärarna i skolorna,  via att ge tydliga lagstadgade riktlinjer och befogenheter, kan vi skapa en tryggare miljö för alla elever. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att stoppa mobbning och ge alla barn i Sverige en chans att växa och blomstra utan rädsla, trakasserier, trauma och en förstörd uppväxt samt ett påverkat vuxenliv. Hela samhället har inte minst många miljarder kronor att vinna på detta varje år.

Referenser

  1. Skolministern: Mobbning i skolan ska polisanmälas
  2. Olle Cardell mobbades i flera år – över 140 000 barn utsatta
  3. Lista: Så märker du att ett barn kan vara utsatt för mobbning
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Picture of CS Club Schysst - Dj Jerker

CS Club Schysst - Dj Jerker

Med bred erfarenhet från mobbning, yrkeserfarenhet, akademisk utbildning och forskning ämnar jag låta kunskapen nå vidare för att hjälpa barn, ungdomar och samhället att om möjligt bli schysstare. Det är tillsammans vi når förändring. För att ändra samhället måste vi börja med oss själva. Historisk kunskap gör det möjligt att lättare bygga framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Håll kontakt och var schysst

Vill du få uppdatering rörande CLUB SCHYSST nyheter och evenemang, skriv din E-post i rutan nedan och klicka på prenumerera.

Din E-post sparas enligt vår Integritetspolicy